Beth yw 50/50 erbyn 2020?

Ymgyrch i gynyddi nifer y menywod mewn rolau gwneud penderfyniadau i 50 y-cant cynrychiadol erbyn flwyddyn 2020.

Dyma’r brif neges yr ymgyrch, ond mae 50/50 erbyn 2020 yn llwyr werthfawrogi bod pob sefydliad yn wahanol.

I rai, bydd yn broses eithaf syml i’w chyflawni, ond bydd eraill angen edrych yn ddyfnach ar eu strwythurau sefydliadol i sicrhau bod digon o fenywod yn cael eu cyflogi ac yna’u datblygu i symud ymlaen fel rhan o raglen wedi’i chynllunio.

Mae 50/50 erbyn 2020 yn ceisio bod yn gatalydd i alluogi’r rhai sydd wedi cyflawni 50/50 ysgogi eraill, ac mae’n ymgyrch i’r rhai sy’n ceisio cyflawni 50/50 i ddangos yn gyhoeddus eu hymrwymiad i’w gyflawni.

Pwy yw 50/50 erbyn 2020?

Mae 50/50 erbyn 2020 yn gasgliad o arweinwyr o drawstoriad eang o sefydliadau yng Nghymru a oedd am wneud cyfraniad cadarnhaol i newid yn hytrach na chwyno am broffil gwael menywod mewn swyddi arweinyddiaeth ar hyn o bryd. Gweinyddir y rhaglen gan Chwarae Teg – elusen sydd â 21 mlynedd o brofiad o helpu menywod i ddatblygu yn y gweithle.

Mae’r gweithgor ar gyfer 50/50 erbyn 2020 yn cynnwys: Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, Chwaraeon Cymru, IoD Wales, Chwarae Teg, Women Count, Women Making a Difference, Business in Focus, Llywodraeth Cymru a Cynulliad Cenedlaethol.

Pryd fydda i’n cael defnyddio’r logo?

Mae’n syml. Ymgyrch y gellir ymuno â hi’n wirfoddol yw 50/50 erbyn 2020, felly ar ôl i chi ymuno a rhoi addewid o’ch ymrwymiad cadarn a phendant byddwn yn anfon y logo atoch mewn neges e-bost er mwyn i chi allu ei ddefnyddio ar eich gwefan.

Mae’n bwysig pwysleisio nad cynllun achrediad yw 50/50 erbyn 2020; mae’n ymgyrch hyrwyddo gweithredu i godi ymwybyddiaeth.

Beth fydd yn digwydd ar ôl i mi ymuno?

Byddwch yn cael eich ychwanegu at y rhestr o gefnogwyr ar y wefan hon. Os byddwch chi am i ni dynnu eich manylion oddi ar y wefan rywbryd yn y dyfodol, anfonwch e-bost at: post@chwaraeteg.com.

A oes ffordd o gael mwy o gyhoeddusrwydd am y gwaith rydym ni’n ei wneud i gyflawni 50/50 erbyn 2020?

Oes siŵr, a’r peth hawsaf i’w wneud yw cwblhau ein ffurflen hanes llwyddiant (LINK) a’i dychwelyd atom mewn e-bost. Yna, byddwn yn eich ychwanegu ar y wefan fel stori lwyddiant ac yn rhannu’ch stori ar y cyfryngau cymdeithasu. Rydym yn adolygu’r straeon wrth iddynt ein cyrraedd hefyd ac os ydym yn credu bod potensial am stori i’r cyfryngau, byddwn yn datblygu’ch stori yn ddatganiad i’r wasg sy’n eich cefnogi chi a’r ymgyrch.

Sut mae dechrau gweithio tuag at 50/50?

Cwestiwn: Pam bod hyn yn ymwneud â menywod sydd eisoes yn arweinwyr? Beth am fenywod sydd ar fudd-daliadau neu’n sy’n crafu byw ar gyflog isel?
Ateb: Credwn mai gorau po fwyaf y byddwn yn ei wneud i roi cyhoeddusrwydd i fenywod dawnus gan ein bod angen dealltwriaeth a chefnogaeth i sbarduno ymddygiad ar lefel uwch.


C: Beth am grwpiau eraill sy’n cael eu heithrio sy’n brwydro’n galed i ddisgleirio?
A: Rydym yn ymwybodol bod heriau eraill o ran amrywiaeth yn ogystal â chydraddoldeb rhywiol, ond bydd cael hanner y boblogaeth mewn sefyllfa i allu dylanwadu ar newid yn dda i bawb.


C: Beth am bobl nad ydynt yn byw yng Nghymru?
A: Gall unrhyw un yn y byd ymuno, ond Cymru yw’r man cychwyn gan ein bod wedi’n lleoli yma ac mae angen i ni ddechrau yn ein milltir sgwâr ein hun. Gyda’n gwerthoedd o blaid tegwch a chydraddoldeb, mae gan wlad fach fel Cymru gyfle i arwain y ffordd.