Mae poblogaeth Cymru yn agos i fod wedi’i rhannu 50/50 rhwng menywod a dynion.

Ond nid yw’r rhaniad hwn yn cael ei adlewyrchu mewn swyddi penderfynu ar lefel uwch yn y gweithle, yn y sectorau preifat a chyhoeddus na’r trydydd sector.

Mae menywod yn parhau i gael eu tangynrychioli yn y swyddi hyn ym mhobman ac mae hyn yn effeithio ar allu menywod i symud i swyddi ar lefel uwch a hefyd ar alluoedd penderfynu’r sefydliadau dan sylw.

Yn syml, os yw’ch tîm penderfynu yn adlewyrchu’r gymdeithas rydych chi’n gweithio ynddi ac ar ei chyfer, yna byddwch mewn gwell sefyllfa fel tîm i wneud penderfyniadau.

Mae hyn oherwydd y bydd cydbwysedd yn y gallu penderfynu sy’n adlewyrchu’r rhaniad 50/50 a dylai sicrhau bod penderfyniadau’n fwy priodol ac effeithiol gan eu bod yn seiliedig ar y wybodaeth a’r profiad llawn y gall y ddau ryw eu cynnig.

Mae llawer o siarad negyddol wedi bod am y sefyllfa sydd ohoni, ond mae’r ymgyrch 50/50 erbyn 2020 yn ffordd gadarnhaol o’n helpu yng Nghymru i gymryd camau i sicrhau cydbwysedd rhwng y rhywiau ymysg y bobl sy’n gwneud penderfyniadau. Gall Cymru ddangos y ffordd ymlaen.

Drwy gefnogi’r ymgyrch, bydd mwy o fenywod yn symud i’r swyddi hyn a bydd eu galluoedd meddwl a phenderfynu’n helpu eu cyflogwyr i wneud penderfyniadau sy’n fwy priodol ac yn arwain at fwy o elw yn y pen draw.

Rydym yn awyddus iawn i weld dynion yn addo’u cefnogaeth i’r ymgyrch hon gan mai yn eu dwylo nhw y mae’r awdurdod mwyaf ym mywyd economaidd a chymdeithasol Cymru.

Heb ddynion fel cynghreiriaid ymrwymedig, bydd newid gwirioneddol yn parhau’n anodd ei sicrhau ac ni fydd menywod dawnus yn ffynnu fel y maent yn haeddu ei wneud.