BT Apprenticeships. Visit their website.

BT has been doing all it can over the last year to increase the number of women who join its engineering apprenticeship scheme.

  • It has taken a number of actions to improve the balance. Led by Rachel Maude who works in BT Group HR and who is a member of the BT Wales Board it has worked with Chwarae Teg to re-word its internal ‘friends and family’ recruitment collateral to make it really clear that we are looking to recruit more women.
  • This re-wording has been shared with UK colleagues. BT has re-vamped its recruitment web site and added a number of video diaries from women engineers. One of these was interviewed recently on BBC Radio Wales.
  • BT has ensured that a female and male engineer appeared on a YouTube video on Physics (produced by Techniquest) and has been repeating consistently the message that we welcome women engineers with open arms e.g. I spoke at the Colegau Cymru conference.
  • BT has also sponsored the Techniquest summer show where coding and physics were presented in a fun way to primary school children and their parents so that technology is demystified at an early age. 9,645 people saw the show.

We have seen a pleasing improvement in the data.

The percentage of female apprenticeships  has gone from 3% in 2013 to 14% in 2014.

Year Role Men Women
13/14 32 (97%) 1 (3%) 0
14/15 (86%) 4 4 (14%) 8

We continue to aim for further improvement.


Mae BT wedi bod yn gwneud popeth o fewn ei allu dros y flwyddyn ddiwethaf i gynyddu nifer y menywod sy’n ymuno â’i gynllun prentisiaeth peirianneg.

  • Mae wedi cymryd nifer o gamau i wella’r cydbwysedd. Dan arweiniad Rachel Maude sy’n gweithio i adran Adnoddau Dynol Grŵp BT ac sy’n aelod o Fwrdd Cymru BT, mae BT wedi cydweithio â Chwarae Teg i aralleirio ei ddull recriwtio ‘ffrindiau a theulu’ i ddatgan yn glir ein bod ni’n awyddus i recriwtio mwy o fenywod. Rhannwyd yr aralleiriad hwn gyda’n cydweithwyr ledled y DU.
  • Mae BT wedi ailwampio ei wefan recriwtio ac wedi ychwanegu nifer o ddyddiaduron fideo gan ferched sy’n beirianwyr. Cafodd un o’r rhain eu cyfweld ar BBC Radio Wales yn ddiweddar.
  • Sicrhaodd BT bod dyn a menyw yn ymddangos ar fideo Youtube ar Ffiseg (a gynhyrchwyd gan Techniquest) ac mae wedi bod yn ailadrodd y neges ein bod ni’n croesawu peirianwyr benywaidd gyda breichiau agored e.e. bûm yn siarad yng nghynhadledd Colegau Cymru.
  • Mae BT hefyd wedi noddi sioe haf Techniquest lle cyflwynwyd codio a ffiseg mewn ffordd hwyliog i blant ysgolion cynradd a’u rhieni er mwyn rhoi diwedd ar y dirgelwch sy’n gysylltiedig â thechnoleg o oedran cynnar. Roedd 9,645 o bobl wedi gweld y sioe.

Mae’n braf gweld gwelliant yn y data:

Prentisiaethau Cymru Cynigion a dderbyniwyd Llefydd gwag dal heb eu llenwi diwedd Medi 2014.

Blwyddyn Rolau Dynion Menywod
13/14 32 (97%) 1 (3%) 0
14/15 (86%) 4 4 (14%) 8

Rydym yn parhau i geisio gwella o hyd.

Tagged on: